مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 28,676 متر مربع  16,743 متر مربع  13,488 متر مربع  20 بلوک  5 طبقه روی همکف  148 واحد  نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

آدرس پروژه : بابلسر - بلوار ساحلی - روبروی پارکینگ ۵ - مجتمع مسکونی ساحل

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر
مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر
مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر
مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر
مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر
مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر
مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر