مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 28,676 متر مربع  16,743 متر مربع  13,488 متر مربع  20 بلوک  5 طبقه روی همکف  148 واحد  نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

آدرس پروژه : بابلسر - بلوار ساحلی - روبروی پارکینگ ۵ - مجتمع مسکونی ساحل

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر

مجتمع مسکونی ساحل بابلسر