مجتمع مسکونی صدف بابلسر

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 17,691 متر مربع  15,727 متر مربع  12,198 متر مربع  9 بلوک  5 طبقه روی همکف  162 واحد  نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

آدرس پروژه : بابلسر - بلوار ساحلی - پارکینگ ۱ - مجتمع مسکونی صدف

تصاویر مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر
مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر
مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر
مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر
مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر
مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر
مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر
مجتمع مسکونی صدف بابلسر

مجتمع مسکونی صدف بابلسر