مجتمع مسکونی مروارید آمل

 

فاز 1

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 11,290 متر مربع  63,017 متر مربع  ----- متر مربع  111 بلوک  3 طبقه روی همکف  393 واحد نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

فاز 2

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 23,588 متر مربع  29,249 متر مربع  22,209 متر مربع  9 بلوک  5 طبقه روی همکف  287 واحد نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

 

آدرس پروژه : آمل - میدان هزار سنگر - بلوار امام رضا - خیابان رضوان۳۹(کوچه رحیمی) - مجتمع مسکونی مروارید

تصاویر مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل
مجتمع مسکونی مروارید آمل

مجتمع مسکونی مروارید آمل