مجتمع مسکونی موج بابلسر

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 11,640 متر مربع  5,182 متر مربع  4,283 متر مربع  5 بلوک  5 طبقه روی همکف  80 واحد

 نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره -

پیست پیاده روی

آدرس پروژه : بابلسر - بلوار ساحلی - پارکینگ ۴ - مجتمع مسکونی موج

تصاویر مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر
مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر
مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر
مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر
مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر

مسکونی موج بابلسر
مسکونی موج بابلسر

مسکونی موج بابلسر