مجتمع مسکونی مینای بابلسر

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 14,361 متر مربع  16,182 متر مربع  11,280 متر مربع  12 بلوک  6 طبقه روی همکف  120 واحد  نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

آدرس پروژه : بابلسر - بلوار طالقانی - جنب اداره گمرک سابق - مجتمع مسکونی مینا

تصاویر مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر
مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر
مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر
مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر
مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر
مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر
مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر
مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر
مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر
مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر

تجاری مینای بابلسر
تجاری مینای بابلسر

تجاری مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر
مجتمع مسکونی مینای بابلسر

مجتمع مسکونی مینای بابلسر