مجتمع مسکونی مرجان آمل

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 13,000 متر مربع  19,638 متر مربع  15,375 متر مربع  10 بلوک  5 طبقه روی همکف  160 واحد  نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

آدرس پروژه : آمل- میدان قائم - روبروی آموزش و پروش شهرستان آمل - مجتمع مسکونی مرجان

تصاویر مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل
مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل
مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل
مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل
مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل
مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل