مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 12,391 متر مربع  4,790 متر مربع  4,700 متر مربع 25 بلوک  2 طبقه روی همکف  54 واحد  نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

آدرس پروژه : بابلسر -دریاکنار

تصاویر مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر

مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر
مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر

مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر

مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر
مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر

مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر

مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر
مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر

مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر

مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر
مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر

مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار بابلسر

شهرک مسکونی دریا کنار
شهرک مسکونی دریا کنار

شهرک مسکونی دریا کنار