مجتمع مسکونی دریای چالوس

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات

 

 28,685 متر مربع

 

 31,333 متر مربع

 

 25,186 متر مربع

 

 18 بلوک

 

 6 طبقه روی همکف

 

 182 واحد

 نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

برق اضطراری - وسایل بازی کودکان  

پیست پیاده روی و دوچرخه سواری

آدرس پروژه : چالوس- ابتدای جاده نمک آبرود - مجتمع دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس
مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس
مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس
مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس
مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس
مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس
مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس
مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس
مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس
مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس
مجتمع مسکونی دریای چلوس

مجتمع مسکونی دریای چلوس

تجاری دریای چالوس
تجاری دریای چالوس

تجاری دریای چالوس

مجتمع مسکونی دریای چالوس
مجتمع مسکونی دریای چالوس

مجتمع مسکونی دریای چالوس