مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 24,256 متر مربع  22,743 متر مربع  17,100 متر مربع  8 بلوک  5 طبقه روی همکف  181 واحد  نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

آدرس پروژه : نوشهر- خیابان نوشهر چالوس - بعد ار فرودگاه نوشهر - مجتمع مسکونی آبشار

تصاویر مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

تجاری آبشار نوشهر
تجاری آبشار نوشهر

تجاری آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر
مجتمع مسکونی آبشار نوشهر

مجتمع مسکونی آبشار نوشهر