لیست مناقصات عمومی

شماره مناقصه آگهی مناقصه موضوع مناقصه  نوبت دانلود فایل و ضمائم  مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد
99/123 دانلود آگهی خرید و اجرای رنگ نما  اول  دانلود اسناد مرتبط 1399/08/08 1399/08/14
99/122 دانلود آگهی خرید شیر آلات بهداشتی دوم  دانلود اسناد مرتبط 1399/07/30 1399/08/10
99/121 دانلود آگهی خرید لوازم برقی سوم دانلود اسناد مرتبط 1399/07/19 1399/07/23
99/120 دانلود آگهی خرید درب سوم دانلود اسناد مرتبط 1399/07/19 1399/07/23
99/119 دانلود آگهی خرید سنگ ششم دانلود اسناد مرتبط 1399/07/12 1399/07/16
99/118  دانلود آگهی خرید لوازم برقی
دوم  دانلود اسناد مرتبط 1399/07/02 1399/07/09
99/117 دانلود آگهی خرید درب دوم  دانلود اسناد مرتبط 1399/07/02 1399/07/09
99/116 دانلود آگهی  خرید پکیج حرارتی و رادیاتور
دوم دانلود اسناد مرتبط  1399/06/19  1399/06/25 
99/114  دانلود آگهی 
خرید درب اول دانلود اسناد مرتبط
1399/06/15
1399/06/18 
 99/113 دانلود آگهی   لوازم اعلام و اطفا حریق  دوم دانلود اسناد مرتبط 1399/04/23  1399/04/25  
99/112 دانلود آگهی خرید سنگ  پنجم دانلود اسناد مرتبط 1399/04/06 1399/04/12
99/111 دانلود آگهی  خرید شیر آلات بهداشتی   دانلود اسناد مرتبط 1399/03/07 1399/03/12
99/110 دانلود آگهی خرید سنگ  چهارم  دانلود اسناد مرتبط 1399/03/07 1399/03/12
99/109 دانلود آگهی خرید پکیج حرارتی و رادیاتور   دانلود اسناد مرتبط 1399/03/07 1399/03/12
99/108 دانلود آگهی خرید لوازم اعلام و اطفا حرق   دانلود اسناد مرتبط 1399/02/31 1399/03/10
99/107  دانلود آگهی خرید لوازم برقی   دانلود اسناد مرتبط 1399/02/31 1399/03/10

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۱۰