لیست مناقصه

شماره مناقصه آگهی مناقصه موضوع مناقصه  نوبت دانلود فایل و ضمائم  مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد
1400/131 دانلود آگهی تهیه و نصب کمد دیواری اول دانلود اسناد مرتبط 1400/09/15 1400/09/20
1400/130 دانلود آگهی تهیه و نصب کابینت اول دانلود اسناد مرتبط 1400/09/15 1400/09/20
1400/129
دانلود آگهی خرید و نصب درب داخلی اول دانلود اسناد مرتبط 1400/08/24 1400/08/30
99/128 دانلود آگهی خرید و نصب درب ضدسرقت اول دانلود اسناد مرتبط 1400/02/01 1400/02/07
99/127 دانلود آگهی خرید و نصب درب ضدحریق
اول دانلود اسناد مرتبط 1400/02/01 1400/02/07
99/126 دانلود آگهی خرید و اجرای رنگ دوم دانلود اسناد مرتبط 1399/12/13 1399/12/18
99/125 دانلود آگهی
اجرای سنگ کاری
دوم دانلود اسناد مرتبط 1399/11/08 1399/11/15
99/124 دانلود آگهی خرید و اجرای رنگ
اول دانلود اسناد مرتبط 1399/11/08 1399/11/15