لیست مناقصه

شماره مناقصه آگهی مناقصه موضوع مناقصه  نوبت دانلود فایل و ضمائم  مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد
 1402/139/2دانلود آگهی اجرای بهسازی بستر به روش شمع بتنی درجاریز در پروژه تجاری مسکونی اپال بابل دوم   1402/03/271402/03/30 
1402/139 دانلود آگهیاجرای بهسازی بستر به روش شمع بتنی درجاریز در پروژه تجاری مسکونی اپال بابلاول  1402/03/06  1402/03/11
 1402/138دانلود آگهی تهیه پکیج های دیواری اول  1402/02/13 1402/02/16 
1401/137-1 دانلود آگهی  تهیه مصالح و اجرای سازه نگهبان دوم  1401/09/06 1401/09/20 
 1401/136 دانلود آگهی خرید، حمل و نصب باقیمانده کابینت اول  1401/06/08  1401/06/14
1401/132-1  دانلود آگهی تهیه لمینیت و کاغذ دیواری دوم   1401/05/121401/05/19 
1401/134-1 دانلود آگهی تهیه لوازم الکتریکال  سوم 1401/04/26 1401/05/01 
1401/137 دانلود آگهی  تهیه مصالح و اجرای سازه نگهباناول  1401/04/251401/05/01 
 1401/135 دانلود آگهیخرید باقی مانده سنگ پروژه های مسکونی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال  اولدانلود اسناد مرتبط   1401/03/18 1401/03/22
 1401/134دانلود آگهی خرید لوازم برقی برای پروژه بلوک یک بام چالوس  دومدانلود اسناد مرتبط 1401/03/02 1401/03/07 
 1400/133دانلود آگهی خرید و نصب درب های داخلی و انبار واحدها  دوم دانلود اسناد مرتبط1401/01/23 1401/01/27  
1400/132 دانلود آگهی تهیه لمینیت و کاغذ دیواری اول
دانلود اسناد مرتبط 1400/12/18 1400/12/21
1400/131دانلود آگهیتهیه و نصب کمد دیواریتمدیددانلود اسناد مرتبط1400/09/24
1400/130 دانلود آگهی تهیه و نصب کابینت تمدید دانلود اسناد مرتبط 1400/09/24 
1400/131 دانلود آگهی تهیه و نصب کمد دیواری اول دانلود اسناد مرتبط 1400/09/15 1400/09/20
1400/130 دانلود آگهی تهیه و نصب کابینت اول دانلود اسناد مرتبط 1400/09/15 1400/09/20
1400/129
دانلود آگهی خرید و نصب درب داخلی اول دانلود اسناد مرتبط 1400/08/24 1400/08/30
99/128 دانلود آگهی خرید و نصب درب ضدسرقت اول دانلود اسناد مرتبط 1400/02/01 1400/02/07
99/127 دانلود آگهی خرید و نصب درب ضدحریق
اول دانلود اسناد مرتبط 1400/02/01 1400/02/07
99/126 دانلود آگهی خرید و اجرای رنگ دوم دانلود اسناد مرتبط 1399/12/13 1399/12/18
99/125 دانلود آگهی
اجرای سنگ کاری
دوم دانلود اسناد مرتبط 1399/11/08 1399/11/15
99/124 دانلود آگهی خرید و اجرای رنگ
اول دانلود اسناد مرتبط 1399/11/08 1399/11/15