اعضا هیئت مدیره سرمایه گذاری مسکن شمال

              راس الحسینی       سلامت طلب    رضا جاذمی    
 آقای علی راس الحسینی

به نمایندگی از

گروه سرمایه گذاری مسکن

(سهامی خاص)

به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

(موظف)

   آقای شهرام سلامت طلب

به نمایندگی از

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز

(سهامی خاص)

به سمت نایب رئیس هیت مدیره

(غیر موظف) 

 

آقای رضا جاذمی

به نمایندگی از

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

(سهامی خاص)

به سمت عضو هیت مدیره

 (غیر موظف) تاریخ بروزرسانی : ۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۴۰