اعضا هیئت مدیره سرمایه گذاری مسکن شمال

   مهندس سلطانی      مهندس بهرامیان   

 مصطفی خاکساریان

   رضا جاذمی     راس الحسینی
 آقای محسن سلطانی

به نمایندگی از

گروه سرمایه گذاری مسکن

(سهامی عام)

به سمت رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف) 
 آقای وحید بهرامیان

به نمایندگی از

پارس مسکن سامان

(سهامی خاص)

به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف) 
 آقای مصطفی خاکساریان

به نمایندگی از

پویا نوین پارس

(سهامی خاص)

به سمت عضو هیت مدیره

(موظف)

   آقای رضا جاذمی

به نمایندگی از

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

(سهامی خاص) 

به سمت عضو هیت مدیره

(غیر موظف) 

 

آقای علی راس الحسینی

به نمایندگی از

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز

(سهامی خاص)

به سمت مدیر عامل و عضو هیت مدیره

 (موظف)