گواهینامه ها و افتخارات

وزیر مسکن 1377   وزیر مسکن  
 مسکن شهر سازی مازندران  دانشگاه شریف
 مدیر عامل ایزو  نظام مهندسی بابلسر
 آموزش و پروش آمل  استاندار مازندران
 گواهینامه کیفیت