اعضا هیئت مدیره شرمایه گذاری مسکن شمال


علی راس الحسینی
 مصطفی تقوی    سید علی اسد  شهرام سلامت طلب  چیشرو 3   
 آقای علی راس الحسینی

به نمایندگی از

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)

به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

(موظف)

 آقای مصطفی تقوی

به نمایندگی از

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص)

به سمت رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف)

 آقای سید علی اسد

به نمایندگی از

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)

به سمت عضو هیئت مدیره

(غیر موظف)

آقای شهرام سلامت طلب

به نمایندگی از

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)

به سمت عضو هیت مدیره

(موظف) 

آقای حسن پیشرو

به نمایندگی از

شرکت پارس مسکن سامان

(سهامی خاص)

به سمت عضو هیت مدیره(غیر موظف) تاریخ بروزرسانی : ۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۴۰