اعضا هیئت مدیره شرمایه گذاری مسکن شمال


علی راس الحسینی
      شهرام سلامت طلب    چیشرو 3   
 آقای علی راس الحسینی

به نمایندگی از

گروه سرمایه گذاری مسکن

(سهامی خاص)

به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

(موظف)

   آقای شهرام سلامت طلب

به نمایندگی از

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز

(سهامی خاص)

به سمت نایب رئیس هیت مدیره

(موظف) 

 

آقای حسن پیشرو

به نمایندگی از

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

(سهامی خاص)

به سمت عضو هیت مدیره

 (غیر موظف) تاریخ بروزرسانی : ۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۲