پروژههای دردست طراحی

 

ردیف

نام پروژه

مساحت (زیر بنا)

متر مربع

1

اراضی سعدآباد گرگان

در زمینی به مساحت 83.000 متر مربع در گرگان

2

تجاری و اداری بابل

 در زمینی به مساحت 4.808 متر مربع در بابل

اراضی سعد آباد گرگان

 در حال حاضر مصوبه کمیسیون ماده 5 مبنی بر تائید مجوز مسکن مهر بصورت ملکی اخذ گردیده و نقشه های اجرائی به تصویب کمیته معماری استان مرکب از مسکن و شهرسازی ، استانداری و شهرداری مرکز رسیده است . هم اکنون این شرکت در مرحله اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و سازمان نظام مهندسی استان می باشد که همزمان با انجام آن عملیات جهت یافتن پیمانکار شریک و یا سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه و یا فروش زمین تعقیب می شود

تجاری و اداری بابل

زمین خریداری شده و در دست طراحی میباشد .