چشم انداز ، مآموریتها واستراتژیها

ü      پیشتاز بودن در بازار مسکن استان و حضور اثرگذار در سایر بازارهایی که شرکت در آن وارد میشود ، بر بستر ارزشهای بنیادین شرکت و براساس سند چشم انداز راهبردی شرکت مادر در 5 سال آینده  .

ماموریت :

Ø      حضور فعال در بازار مسکن استان از طریق انبوه سازی واحدهای مسکونی ، شهرک سازی ، احداث واحدهای تجاری ،اداری .

Ø      ارائه خدمات پیمانکاری مستغلاتی ،مالی وسرمایه گذاری

Ø      ارائه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخش ساختمان به کلیه مشتریان حقیقی وحقوقی .

استراتژیها  :

Ø      افزایش سهم شرکت در بازار مسکن استان

Ø      تفکیک تقاضاهای بازار مسکن و هدفمند کردن تولید در جهت تقاضاها .

Ø      استفاده از فن آوری روز جهت کاهش بهای تمام شده .